ŽáciTřídy4. BMěsíční plán

Učivo

Český jazyk

odůvodní a píše slova s i/y po obojetných souhláskách

leden

odůvodní a píše slova s i/y po obojetných souhláskách

 

hovoří o přečtených knihách

 

diskutuje nad četbou svou i spolužáků

 

kontroluje vlastní písemný projev

 

plynule čte s porozuměním

 

odůvodní a píše slova s i/y po obojetných souhláskách

únor

posoudí úplnost či neúplnost sdělení

 

odůvodní a píše slova s i/y po obojetných souhláskách

 

plynule čte s porozuměním

 

Matematika

rozšiřuje počítání, chápe rovnost a nerovnost i v různých sémantických kontextech (např. počet, délka, obsah, čas, peníze)

leden

písemně zvládá sčítání a odčítání do 1000

 

vyřeší příklady se závorkami, dodrží pravidla pro pořadí matematických operací

 

používá kombinatorické pojetí násobení

 

prohlubuje své zkušenosti s kombinatorickými situacemi

 

sestrojí základní rovinné útvary, dodrží zásady rýsování

 

používá kombinatorické pojetí násobení

 

rozšiřuje počítání, chápe rovnost a nerovnost i v různých sémantických kontextech (např. počet, délka, obsah, čas, peníze)

únor

eviduje složitější statické i dynamické situace pomocí znaků a slov

 

poznává vztahy mezi čísly v různých kontextech sémantických i strukturálních

 

písemně zvládá sčítání a odčítání

 

vytvoří slovní úlohy s využitím početních operací do 1000

 

převede jednotky délky, změří a porovná délku,

odhadne délku

 

aritmetické operace i vztahy mezi čísly poznává v různých kontextech sémantických i strukturálních

 

Společnost

naše vlast - ČR, státní symboly, mapa ČR, sousedé ČR, naše obec        Leden

využití krajiny, zemědělská a průmyslová krajina, lesnatá krajina         Únor

Příroda

definuje zásady zdravého života

leden

přiměřeně k věku rozpozná špatný vliv reklamy

 

vyjmenuje základní části těla živočichů a vnitřní ústrojím

 

třídí živočichy podle daných znaků

únor

porovná stavbu těla jiných živočichů

 

vyjmenuje hlavní znaky života živočichů

 

charakterizuje rozdíly v průběhu života živočichů

 

Třídní učitel:

Mgr. Jaroslava Stejskalová
E-mail:
jaroslava.stejskalova@sszslitvinov.cz
Tel:
602 287 434
Umístění:
2.B
Konzultační hodiny:
Dle domluvy - jsem Vám kdykoliv k dispozici :-)

Rychlé odkazy